Poznáme víťaza prvého kola prezidentských volieb! Stáva sa ním tento…


Zu­zana Ča­pu­tová je v pr­vom kole pre­zi­dent­ských vo­lieb po sčí­taní viac ako po­lo­vice ( 99,94% ) všet­kých hla­sov prvá s po­die­lom 40,56 per­centami . Za ňou je podľa vý­sled­kov stránky volbysr.sk Ma­roš Šef­čo­vič s 18,67 per­cen­tami a tro­j­icu uzat­vára ďalší kandidát Šte­fan Ha­ra­bin s po­die­lom 14,35 per­centa.

Celkový počet hlasov ostatných kandidátov ( sčítaných 99,94 % )